A BIBLIA MEGÉRTÉSE


biblia.jpg (17053 bytes)

 
- Biblia megértése
- Üdvösség imája
- Szentlélek keresztség
- Biblia fejezeteinek rövidítése


HOGYAN VÁLIK ÉRTHETŐVÉ A BIBLIA?

A Bibliát ugyan sokan a kezükbe veszik, de az elején kezdik olvasni, akárcsak egy regényt. S miután beleütköznek a hosszas családfákba és véres háborúkba, kedvüket vesztik és abbahagyják a tanulmányozását. Az Új szövetségben élőknek amúgy is elsősorban az Új szövetséget szükséges tanulmányozni. A gyülekezeti korszakban élők számára elengedhetetlen, hogy mélységeiben ismerjék az apostoli leveleket, mert ez közvetlenül a hívőkhöz szól. (A bibliai fejezetek rövidítését e cikk végén találod meg.)

2Tim. 3.16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;

2Pt. 1.21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.

A fenti Igék alapján látható, hogy a Bibliát Isten Szentlelkének sugalmazására írták Isten szent emberei. Mivel az Írás a Szentlélek által kódolt, ezért a természetes ember nem igazán érti meg az üzenetét. De ha egy információ kódolt, akkor azt lehet dekódolni is! Hogyan lehet tehát megérteni a Szentírást?

Ha az írás szülője, a „kód” maga a Szentlélek, akkor a kód megfejtési kulcsa is a Szentlélekben keresendő. Tehát Szentlélekkel teljesnek kell lenni ahhoz, hogy felfedje titkait a Biblia. Adódhat a kérdés, hogyan lehet hozzájutni a Szentháromság harmadik tagjához?

Első lépésként be kell fogadni Jézust, majd ezt követi a Szentlélekkel való megkeresztelkedés. Ebben nincs semmi új, hisz ha az elsőáldozást, a bérmálást, illetve a konfirmálást említem, akkor az valószínűleg sokak előtt ismert. A keresztségekről itt olvashatsz részletesebben. Megjegyzést érdemel, hogy a Szentlélek a héber szövegben Szent Szellemet jelent, ennél fogva helyénvalóbb az eredeti szó használata. Ezért van az, hogy a latin, német vagy angol fordítások a Szent Szellem kifejezést használják – helyesen.

   1Kor. 2.14 A nem lelki /nem szellemi/ ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének /Szellemének/ dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki /szellemi/ módon lehet azokat megítélni.

1Kor. 2.14 /revideált Károli ford:/ Érzéki ember /az érzékszervek uralta természetes ember/ pedig nem foghatja meg /nem képes felfogni, befogadni/ az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni /megérteni/.

A Szent Szellem teszi a hívőt szellemi emberré, és ő adja a választottaknak is a képességet, hogy szellemi, azaz kinyilatkoztatott tanítást adhassanak át. A testi ember, akit az érzékszervei uralnak, képtelen felfogni az Isten Szellemétől eredő dolgokat. Balgaságnak tartja azokat, s nem képes megérteni, mert azok csak szellemi síkon foghatók fel.

Az ember hármas felépítésű: szellem, lélek, test. Krisztus nélkül az ember szelleme halott. A szellemi halál és a szellemi vakság állapotában csak az öt fizikai érzékszervére hagyatkozhat. Az érzéki ismeret ugyanakkor nem értheti meg a szellemi dolgokat.

2Kor. 4.3-4 Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását /elméjét/ e világ istene /sátán/ megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

Azért oly elengedhetetlen újjászületnünk, mert Krisztus elfogadásával kapjuk meg Isten természetét, és ennek köszönhetően válik élővé a szellemünk. Azok értik meg ugyanis Isten dolgait, a Bibliát, akiket „Krisztus megelevenített”, élővé tett.

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA 

Az első és legfontosabb lépés, hogy befogadd a szívedbe Krisztust. Ehhez két dolog szükséges: hinned kell a szívedben, hogy Jézus feltámadt a halálból, továbbá hangosan meg kell vallanod Őt életed Urának. Az üdvösséget kegyelemből, hit által nyerheted el. 

Róm. 10.9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

Róm. 10.10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Ef. 2.8-9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 

Tehát imádkozd hangosan:

Drága Jézusom!
Hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia.
Hiszem, hogy meghaltál a kereszten,
hogy eltöröld a bűneimet.
Hiszem, hogy feltámadtál a halálból,
hogy tiszta szívvel állhassak Isten elé.

Szükségem van a szeretetedre,
a világosságodra, hogy elűzze
a bennem levő sötétséget.
Szükségem van a békességedre,
hogy betöltse, és az uralja a szívemet.

Megnyitom most a szívem ajtaját
és kérlek, jöjj az életembe
és részesíts az örök élet ajándékában.
Kijelentem, hogy te vagy a Megváltóm
és ettől a perctől Urammá fogadlak!
Hiszem, hogy ezzel megváltást nyertem, újjászülettem.
Köszönöm Jézusom a bűneim eltörlését és az örök életet!
Ámen

 

A SZENTLÉLEK KERESZTSÉG 

Miután már Jézus a szívedben lakozik, egy újabb imádsággal megkérheted a mennyei Atyádat, hogy kereszteljen meg a Szent Szellemével. Ugyanis, amint teljessé válsz Isten Szellemével, garantált, hogy feltárul előtted a Biblia világa a maga teljességében, szépségében és összefüggései értelmezhetőségében. Lehet, hogy nem egyik napról a másikra történik meg mindez, de biztos lehetsz benne, hogy az Írás rendszeres tanulmányozásával megértést és kijelentéseket fogsz kapni.  

Lk. 11.13 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle? 

Ismét imádkozz fennhangon:

Drága Istenem!
Az Igében írtak szerint Jézus nevében azt kérem tőled,
hogy keresztelj meg a te Szent Szellemeddel.
Szeretném, ha teljes lenne a szívem a Szellemeddel,
hogy megértsem a te dolgaidat, a Bibliát.

A hitem által kijelentem előtted, hogy
imámat meghallgatva betöltöttél a Szellemeddel,
aki mindig velem marad és soha sem hagy el.
A Szellemmel való beteljesedés jeleként
az Írás szerint nyelveken imádkozom majd.

Köszönöm Istenem, hogy megajándékoztál
és betöltöttél a Szent Szellemeddel, és
megnyitod számomra a te csodálatos világodat.
Ámen
 

 

A PROTESTÁNS BIBLIA FEJEZETEINEK RÖVIDÍTÉSEI:
 

1Móz.  Mózes első könyve
2Móz.  Mózes második könyve
3Móz.  Mózes harmadik könyve
4Móz.  Mózes negyedik könyve
5Móz.  Mózes ötödik könyve
Józs.   Józsué könyve
Bír.     A bírák könyve
Ruth.  Ruth könyve
1Sám. Sámuel első könyve
2Sám. Sámuel második könyve
1Kir.    A királyok első könyve
2Kir.    A királyok második könyve
1Krón. A krónikák első könyve
2Krón. A krónikák második könyve
Ezsd.  Ezsdrás könyve
Neh.   Nehémiás könyve
Eszt.   Eszter könyve
Jób.    Jób könyve
Zsolt.  A zsoltárok könyve
Péld.   A példabeszédek könyve
Préd.   A prédikátor könyve
Énekek.         Énekek éneke
Ézs.    Ézsaiás próféta könyve
Jer.     Jeremiás próféta könyve
JSir.    Jeremiás siralmai
Ez.     Ezékiel próféta könyve
Dán.   Dániel próféta könyve
Hós.    Hóseás próféta könyve
Jóel.   Jóel próféta könyve
Ám.    Ámósz próféta könyve
Abd.   Abdiás próféta könyve
Jón.    Jónás próféta könyve
Mik.    Mikeás próféta könyve
Náh.   Náhum próféta könyve
Hab.   Habakuk próféta könyve
Zof.    Zofóniás próféta könyve
Hag.    Haggeus próféta könyve
Zak.    Zakariás próféta könyve
Mal.    Malakiás próféta könyve
Mt.     Máté evangéliuma
Mk.     Márk evangéliuma
Lk.      Lukács evangéliuma
Jn.      János evangéliuma
ApCsel.         Az apostolok cselekedetei
Róm.   Pál levele a rómaiakhoz
1Kor.   Pál első levele a korinthusiakhoz
2Kor.   Pál második levele a korinthusiakhoz
Gal.    Pál levele a galatákhoz
Ef.      Pál levele az efezusiakhoz
Fil.      Pál levele a filippiekhez
Kol.     Pál levele a kolosséiakhoz
1Thessz.       Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
2Thessz.       Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
1Tim.  Pál első levele Timóteushoz
2Tim.  Pál második levele Timóteushoz
Tit.     Pál levele Tituszhoz
Filem.  Pál levele Filemonhoz
Zsid.   A zsidókhoz írt levél
Jak.    Jakab levele
1Pt.    Péter első levele
2Pt.    Péter második levele
1Jn.    János első levele
2Jn.    János második levele
3Jn.    János harmadik levele
Júd.    Júdás levele
Jel.     A jelenések könyve
 

 www.biblikusnasz.club.hu